Obowiązek informacyjny

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na stronie a360.pl

Realizując obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że

 1. Administratorem Danych jest IRS-Igor Rubas, NIP 7773088466
 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@a360.pl.

 1. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mai iod@a360.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  1. 1 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celu otrzymywania materiałów informacyjno – marketingowych;
  2. 2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub umów;
  3. 3 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków Administratora w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, zwrot towaru, itp.;
  4. 4 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach uzasadnionych prawnie interesów Administratora w tym dla dochodzenia roszczeń npz. z zawartych umów oraz analizowania danych.
 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, , operatorzy pocztowi oraz kurierzy, hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej, doradztwa prawnego, banki.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą do momentu ustania obowiązku prawnego Administratora.

 1. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Pani/Pan posiada prawo do:

 1. 1 dostępu do swoich danych zgodnie z Art. 15 RODO;
 2. 2 sprostowania danych zgodnie z Art., 16 RODO;
 3. 3 ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO;
 4. 4 przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO;
 5. 5 wniesienia sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO;
 6. 6 usunięcia danych zgodnie z Art. 17 RODO;
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Pani/Pan posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy/zamówienia oraz otrzymywania materiałów informacyjno – marketingowych na podstawie zgody Pani/Pana .